3.00(1)

อ 20201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง โดยการใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และนำภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้

เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

Topic1 Greetings?

• Greetings (Hello, Hi, How are you?) • Introduce (My name is , I am …. years old) • Classroom rules (Raise your hand to speak, Listen to your friend when speaking,etc.) • Numbers / ordinal number • Speaking test
• Greetings (Hello, Hi, How are you?)
• Introduce (My name is , I am …. years old)2:36
• Classroom rules (Raise your hand to speak, Listen to your friend when speaking,etc.)7:57
• Numbers / ordinal number7:37

Topic 2 Around Town

Topic 3 Daily routine

เกี่ยวกับผู้สอน

1.45 (38 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

351 ผู้เรียน

4.25 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

324 ผู้เรียน

4.29 (7 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

426 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

มีบทเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนของนักเรียน ...ควรเพิ่มมีการมอบหมายงานให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

เรียน