0(0)

อ 20203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 – 2/11 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในบทสนทนาอย่างง่ายได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษในบทสนทนาอย่างง่ายได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาอย่างง่ายได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

Lesson 1: Greeting and Introduce yourself.

Lesson 2: Introduce Yourself (Part 2)

Lesson 3: Like and Dislike

Lesson 4: Type of Movies

Lesson 5: Talk about Sports

Lesson 6: Feelings

Lesson 7: Direction

Lesson 8: Going to school

Lesson 9: Going to the Hospital

Lesson 10: Talking about Trip/ what did you do? / Biography

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - PowerPoint presentation
  • - Youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ