0(0)

อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2—3/11 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษในบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

Lesson 1: how to use Must/ Have to/ Should

Lesson 2: How to use Can/could/May/Might

Lesson 3: Describing a person’s appearance

Lesson 4: Describing a person’s personality

Lesson 5: Describing similarities and differences

Lesson 6: Polite Requests

Lesson 7: Giving suggestions and accepting Rejecting suggestions

Lesson 8: Asking and giving Opinion

Lesson 9: Talking about future (Part 1)

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - PowerPoint presentation
  • - Youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ