0(0)

อ 20211 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

Lesson 1: Family

Lesson 1: Family00:00

Lesson 2: Places in my hometown

Lesson 3: Food and Drinks

Lesson 4: Daily Routines

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

30 รายวิชา

409 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • -Videos
  • -Handouts

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1