0(0)

อ 20213 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

Lesson 1: Emotions and feelings

Lesson 1: Emotions and feelings00:00

Lesson 2: Numbers, Family and Nationalities

Lesson 3: Like and Dislike

Lesson 4: Question Words

Lesson 5: Direction and Places (Part 1)

Lesson 6: Direction and Places (Part 2)

Lesson 7: Using In and On

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

30 รายวิชา

409 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - Videos
  • - Handouts

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2