0(0)

อ 21102 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      เวลา 60 ชั่วโมง

จำนวน 1.5 หน่วยกิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

    ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.1/1        ต 1.1  ม.1/2           ต 1.1  ม.1/3            ต 1.1  ม.1/4

ต 1.2  ม.1/1        ต 1.2  ม.1/2          ต 1.2  ม.1/3           ต. 1.2 ม. 1/4

ต 1.2  ม. 1/5       ต 1.3   ม.1/1         ต 1.3   ม.1/2           ต 1.3   ม.1/3

ต. 2.1 ม. 1/1        ต. 2.1 ม.1/2         ต. 2.1 ม. 1/3          ต. 2.1  ม. 1/4

ต 2.1  ม.1/3         ต 2.2  ม.1/1        ต 2.2 ม. 1/2            ต. 3.1 ม. 1/1

ต. 4.1 ม.1/1

 

จุดประสงค์การเรียนรู้   

  1. ปฏิบัติคำสั่ง คำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังในห้องเรียน หรืออ่านจากหนังสือเรียน
  2. อ่านออกเสียงคำศัพท์ วีลี สำนวน ประโยค ข้อความและบทสนทนาสั้นๆ ได้ถูกต้อง
  3. ระบุประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับภาพหรือแผนภูมิที่อ่านได้ถูกต้อง
  4. ระบุใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ถูกต้อง
  5. พูดและเขียนบรรยายภาพ หรือแผนภูมิ เกี่ยวกับตนเอง โรงเรียน ครอบครัว บ้าน และชุมชน เป็นประโยคต่อเนื่อง 5-8 ประโยคได้
  6. พูดโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียน โดยใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
  7. พูดและเขียนถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ฟัง หรือดู ได้ถูกต้องและสมเหตุผล
  8. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
  9. ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีในการสืบค้นข้อและนำเสนอมูลเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
  10. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยความเต็มใจ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

Unit 5 Out and About

Present Continuous tense
Worksheet 1
Worksheet 2
Worksheet 3
Post Test

Unit 6 Delicious

Unit 7 Modern History

Unit 8 Travel

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (11 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

6 ผู้เรียน

เรียน