0(0)

อ 23201 อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

Lesson 1: How to use Must/Have to/ Should

How to use Must/ Have to/ Should16:45

Lesson 2: how to use Can/Could/May/Might

Lesson 3: Describing a person’s appearance

Lesson 4: Describing a person’s personality

Lesson 5: Describing similarities and differences

Lesson 6: Polite Requests

Lesson 7: Giving suggestions and accepting Rejecting suggestions

Lesson 8: Asking and giving Opinion

Lesson 9: Talking about future (Part 1)

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ