0(0)

อ 30201 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 – 4/7 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

Lesson 1: Visual Vocabulary of Places/weather/free time

Visual Vocabulary of Places/weather/free time14:35

Lesson 2: Sports Vocabulary

Lesson 3 : Hobbies and Interests

Lesson 4: Directions

Lesson 5: Antonyms and Synonyms

Lesson 6: Homophones

Lesson 7: Adjective

Lesson 8: Health: What’s wrong?

Lesson 9: Question word

Lesson 10: Tools Vocabulary

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ