0(0)

อ 30213 อังกฤษฟัง – พูด 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3, 5/4 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับกลางจากข่าวและบทสนทนาที่ซับซ้อนได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษในระดับกลาง สื่อสารข่าวสารและบทสนทนาที่ซับซ้อนได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาในระดับกลางจากข่าวและบทสนทนาที่ซับซ้อน และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

Lesson 1: Go to the Bank (part 1)

Lesson 2: Go to the Bank (part 2)

Lesson 3: Going to the Airport (part 1)

Lesson 4: Going to the Airport (part 2)

Lesson 5: Going to the hotel

Lesson 6: Going to the Hotel (Part 2)

Lesson 7: Direction

Lesson 8: Shopping

Lesson 9: How to talk on the Phone Professionally

Lesson 10: Going to a Restaurant

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - PowerPoint presentation
  • - Youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2, 5/3, 5/4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ