0(0)

อ 30214 อังกฤษฟังพูด 4 (ห้องม. 5/2, 5/3 และ 5/4)

หลักสูตรรายวิชา

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เช่นการเดินทาง การท่องเที่ยว การรับประทานอาหาร  การเล่นกีฬา  ดนตรี การดูภาพยนตร์  การฟังเพลง  การเลี้ยงสัตว์ การศึกษา สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม  ประสบการณ์  เหตุการณ์ในชุมชน  ท้องถิ่น  สรุปแสดงความคิดเห็นจากข้อมูลที่ค้นคว้า สืบค้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน  ชุมชน  ท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

 

ผลการเรียนรู้

  1. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นที่อยู่ใน

ความสนใจของสังคม

  1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  เหตุการณ์ในชุมชน และท้องถิ่น
  2. ใช้ภาษาสื่อสาร ในสถานการณ์จริง/ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา

ชุมชน  และสังคม

  1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโรงเรียน ชุมชน  ท้องถิ่น
  2. ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Idiom

1 A Idiom
แบบฝึกหัด 1A Idiom
1 B Real English and Idiom
1 C Formal Introduction
1 D Salutions (Greetings)
Salutations (Greetings) การทักทาย การถามให้ตรงต่อคำตอบที่กำหนดให้

หน่วยที่ 2 Giving and suggession (agree or disagree with the option)

หน่วยที่ 3 Studying vocabularies and sentences from the movies and songs.

หน่วยที่ 4 Desribing pictures or photos

หน่วยที่ 5 Local Information

หน่วยที่ 6 Cultural Difference

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1114 ผู้เรียน

4.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

677 ผู้เรียน

เรียน