0(0)

อ 30215 อังกฤษฟัง – พูด 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2, 6/3, 6/4 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

Lesson 1: Idioms

Idioms18:46

Lesson 2: Giving and Receiving Compliments

Lesson 3: Congratulations and response

Lesson 4: Apology and response

Lesson 5: Expressing Sympathy

Lesson 6: Asking for Favors

Lesson 7: Offering help

Lesson 8: Listening Practice

Lesson 9: Listening Practice 2

Lesson 10: Introducing yourself in interview (Part 1)

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - Youtube
  • - Handouts
  • - Videos

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2, 6/3, 6/4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ