0(0)

อ 31102 ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

หลักสูตรรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ชุด FOCUS และแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เนื้อหาจากสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ คณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเรียน FOCUS ว่ามีลำดับและขอบข่ายสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้คำนึงถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยเป็นสำคัญ ทุกองค์ประกอบที่เสนอแนะไว้จึงมีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วย มีการกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย และออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่นำเสนอไว้เน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน คำนึงถึงหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนนำไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์อื่น ๆ ดังนั้น ในการเรียนการสอนทุกขั้นตอนจะมีการเสนอวิธีจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกและฝึกทักษะทางภาษา โดยมีครูเป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำ อธิบายวิธี และจัดให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Work

คาบ 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ5:04
แบบฝึกหัดคาบ 1 ใส่คำศัพท์อาชีพให้ตรงกับภาพ
คาบ 2 การออกเสียงคำศัพท์อาชีพต่างๆที่มี Suffixes ลงท้าย (เช่น er,or)6:08
แบบฝึกหัดคาบ 2 เติม Suffix ท้ายคำศัพท์ให้ถูกต้อง
คาบ 3 Present Continuous (ประโยคปัจจุบันกำลัง)3:16
แบบฝึกหัดคาบ 3 Present Continuous
คาบ 4 ฟังเทปอาชีพแปลกๆทั่วโลก You call this work?8:51
แบบฝึกหัดคาบ 4 You call this work?
คาบ 5 ความแตกต่างระหว่าง Present Simple กับ Presen Continuous
แบบฝึกหัดคาบ 5 Present Sim & Con
คาบ 6 ฝึกการฟังบทสนทนา Rose and her boss
แบบฝึกหัดคาบ 6 Rose and her boss
คาบ 7 ฝึกการฟังบทสนทนา Alice กับ Tom พูดถึงพี่ชายที่เป็นนักข่าว16:53
แบบฝึกหัดคาบ 7 Alice กับ Tom พูดถึงพี่ชาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง People

เกี่ยวกับผู้สอน

3.00 (4 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

79 ผู้เรียน

เรียน