0(0)

อ 31202 การแปล 2

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ในคู่มือการใช้งาน แปลข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อในรูปแบบต่างๆ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความหรือแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยการแปล ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมายและอารมณ์ของภาษาเดิม และมีใจความครบถ้วน อธิบายส่วนประกอบของประโยค คำ วลี สำนวน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของคำและประโยค เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการสื่อสารระหว่างกันรวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วยในการสื่อความและสื่อสาร เลือกใช้ภาษาและน้ำเสียงในการอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน สุภาษิต บทกลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อภิปรายความเหมือนและต่างระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและไทย

ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น รวบรวม บันทึก แสดงความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ โดยใช้ทักษะทางภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสังคมโลก พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • มีความรู้ความเข้าใจแนวทางและสำนวนการแปลในระดับพื้นฐาน เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่อง คำ วลี สำนวน ประโยคง่ายๆและนำไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม
  • สามารถใช้พจนานุกรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา ระดับชั้น ค้นหาคำศัพท์ และสำนวนเพื่อถ่ายทอดงานแปลได้อย่างถูกต้อง เข้าใจและตีความสื่อในรูปแบบต่างๆโดยถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง
  • สามารถสังเกต จำแนกถ้อยคำสำนวน ความไพเราะเหมาะสม การผูกประโยค การเลือกใช้คำความคิดและการแสดงออกทางวัฒนธรรมจากงานแปล
  • สามารถแสดงความซาบซึ้งและตระหนักในความถูกต้อง สละสลวยของการถอดเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง โดยใช้สำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตรงกับวัฒนธรรมประเพณีของบุคคล ชุมชน เชื้อชาติ ประเทศที่กล่าวถึงในสารต้นฉบับนั้น
  • เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ สืบค้นข้อมูล จากสื่อต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้การแปลเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีไทยสู่สากลได้

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

โครงสร้างประโยคทั้ง 12 ประโยค

Present simple tense00:21:54
past simple tense00:10:31
Future Simple Tense00:11:46
present continuous tense00:12:35
Past Continuous Tense00:09:27
Future continuous tense00:08:32
Present Prefect tense00:07:28
Past prefect tense00:08:29
Future perfect tense00:07:36
Present perfect continuous00:07:12
Past prefect continuous tense00:07:24
Future perfect continuous tense00:06:04

Idioms

Phrasal verbs

Slang

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

0 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Slide presentation
  • Youtube
  • Social Media