0(0)

อ 31204 อังกฤษอ่านเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษระดับการใช้เชิงวิชาการได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาระดับการใช้เชิงวิชาการได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

1 บทเรียน

Lesson 1: Save the world

Lesson 1: Save the world

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

30 รายวิชา

409 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - Videos
  • - Handouts

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4