0(0)

อ 32101 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                                         รายวิชา อ 32101  ภาษาอังกฤษ                                              

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความเรื่องที่เป็นสารคดี / เลือกและใช้คำขอร้อง ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายในคู่มือการใช้งาน อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์จริง หรือจำลองในห้องเรียน โดยใช้ภาษาสื่อสาร น้ำเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุปข้อมูล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อให้ นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด:

ต 1.1   ม. 5/1, ม.5/2,  ม.5/3,

ต 1.2   ม. 5/1, ม.5/2,  ม.5/3,  ม.5/4,

ต 1.3   ม. 5/1, ม.5/2,

ต 2.1    ม. 5/1, ม.5/2 , ม.5/3

ต 2.2    ม. 5/1,

ต 3.1    ม. 5/1

ต 4.1    ม. 5/1

ต 4.2    ม. 5/1,

รวม 16  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยที่ 1 Grammar

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Present Continuous Tense & Present Simple
E-Book Present Continuous Tense
การมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดPresent Continuous Tense หลังจากศึกษาบทเรียนเสร็จ
สื่อ Present Simple Tense00:00:00
E-book Present Simple
การมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด Present Simpleหลังศึกษาบทเรียนเสร็จ
Post -test Present Continuous &Present Simple

หน่วยที่ 2 Reading

หน่วยที่ 3speaking

หน่วยที่ 4 My Profile

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1114 ผู้เรียน

เรียน