0(0)

อ 32102 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรายวิชา

อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง จับใจความสำคัญ สรุปความ ตีความเรื่องที่เป็นสารคดี / เลือกและใช้คำขอร้อง ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบายในคู่มือการใช้งาน อธิบายและเขียนประโยคข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน คำพังเพย สุภาษิต และบทกลอนระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย สนทนา เขียนบรรยายโต้ตอบ แสดงความต้องการ ความรู้สึก ตอบรับและปฏิเสธ ขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว และเหตุการณ์ในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมในสถานการณ์จริง หรือจำลองในห้องเรียน โดยใช้ภาษาสื่อสาร น้ำเสียง กิริยาท่าทาง เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า บันทึก รวบรวม แสดงความคิดเห็น สรุปข้อมูล และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด:

ต 1.1   ม. 5/1, ม.5/2,  ม.5/3,

ต 1.2   ม. 5/1, ม.5/2,  ม.5/3,  ม.5/4,

ต 1.3   ม. 5/1, ม.5/2,

ต 2.1    ม. 5/1, ม.5/2 , ม.5/3

ต 2.2    ม. 5/1,

ต 3.1    ม. 5/1

ต 4.1    ม. 5/1

ต 4.2    ม. 5/1

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

หน่วยที่ 1Grammar

Pretestแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1
Reading about Ralative Pronoun
การมอบหมายงานให้ทำแบบฝีกหัด Relative Pronoun ลงในสมุด
สื่อpower point สรุป Past Simple Tense
Reading about Past Simple Tense
การมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดPast Simple Tenseลงสมุด
Reading about Present Perfect
สื่อpower point สรุป Present Perfect Tense
การมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดPresent Perfect ลงสมุด
Reading about Question Tag
การมอบหมายงานให้นักเรียนdownload ใบงานเรื่องQuestion Tag มาทำให้เสร็จ
Reading about Infinitive
การมอบหมายงานให้นักเรียนdownload ใบงาน เรื่องInfinitiveแล้วทำให้เสร็จ
Post Test แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1
แบบประเมินหลังเรียน

หน่วยที่ 2 Reading

หน่วยที่ 3 speaking

หน่วยที่ 4 conversations

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1105 ผู้เรียน

เรียน