3.50(2)

อ21101 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรายวิชา

ฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์  วลี สำนวน ประโยค คำสั่ง คำแนะนำ ข้อความและบทสนทนาสั้น ๆ เกี่ยวกับ ตัวเอง  เพื่อน  ครอบครัว  บ้าน ชุมชน และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพ  แผนภูมิ  ตาราง

วัฒนธรรมทางภาษา เป็นข้อความที่เป็นความเรียง ใช้ภาษาอังกฤษและไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสืบค้น ทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือในสถานศึกษา

มีเหตุผล มีวิจารณญาณ รักการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน มีความมั่นใจในการใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสาร  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจังและเพียงพอ ชอบใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจ

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

Unit 1 My country

แบบฝึกหัด nationality and country
Country and Nationality
where are you from?00:00:00
แบบฝึกหัด where are you from?
Have/Has
แบบฝึกหัด have has
Possessive adjectives
แบบฝึกหัด Possessive adjectives

Unit 2 Around Town

Unit 3 School days

Unit 4 Animal magic

เกี่ยวกับผู้สอน

4.29 (7 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

426 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.5

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดี ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะกับการเรียนรู้

เรียน