5.00(2)

อ22101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ครูมิว) ภาคเรียนที่ 1/2564

 • โดย Wichayaporn Unmee
 • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์
ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทาน
การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น  โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
 • 2. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 3. นำคำศัพท์ / สำนวนเติมลงในจดหมายส่วนตัวได้ตามหลักไวยกรณ์ และได้ใจความ
 • 4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
 • 5. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • 6. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
 • 7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 • 8. นำหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเขียนเรียงความได้

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

Starter

Pronouns37:33
Pronouns
To be18:28
Verb to be
To have / There is – There are24:58
Assignment 1
Countries and Nationalities31:09
Places23:47
Places in town
The friends’ club12:55
My Profile M.2/1 (10 คะแนน)
My Profile M.2/5 (10 คะแนน)
My Profile M.2/9 (10 คะแนน)

Unit1 Play the Games!

Unit2 The Big Picture

Unit3 Past Lives

Unit4 Is it a Crime?

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.50 (6 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

377 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับผู้เรียน บทเรียนมี สื่อการสอนสวยงาม น่าสนใจ นักเรียนสนุกกับการเรียน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือเรียน Move it! 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
 • ใบความรู้
 • Power Point Presentation
 • Youtube.com

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" และผู้ที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ