3.00(3)

อ22101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทาน การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น  โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
 • 2. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 3. นำคำศัพท์ / สำนวนเติมลงในจดหมายส่วนตัวได้ตามหลักไวยกรณ์ และได้ใจความ
 • 4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
 • 5. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • 6. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
 • 7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 • 8. นำหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเขียนเรียงความได้

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน

Starter

วีดีโอประกอบการสอน Verb to be5:41
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Verb to be
ใบงานเรื่อง Verb to be
วีดีโอประกอบการสอน Have/Has00:00
เอกสารประกอบการสอน Have/Has
ใบงานเรื่อง Have/Has
วีดีโอประกอบการสอน There is /There are00:00
ใบงานเรื่อง There is /There are
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง Personal Pronoun
ใบงานเรื่อง Personal Pronoun
ทบทวนคำศัพท์ Places00:00
ใบงานเรื่อง Places
ใบความรู้เรื่อง Countries and Nationalities
ใบงานเรื่อง Countries and Nationalities
The friends’ Club
แบบทดสอบหลังเรียน Verb to be

Unit 1 Play the Games!

Unit 2 The Big Picture

Unit 3 Past lives

Unit 4 Is It a Crime

เกี่ยวกับผู้สอน

3.50 (4 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

222 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 3 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

รังสิมันต์ กระแก้ว ม.2/10 เลขที่ 17

น่าสนใจและน่าเรียนมากค่ะคุณครู

เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้น แต่ละหน่วยการเรียนรู้สื่อการสอนมีสีสรรสวยงาม นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - หนังสือเรียน MOVE it!2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
 • - ใบความรู้
 • - ใบงาน
 • - แบบทดสอบ