0(0)

อ22101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

อ 22101  ภาษาอังกฤษ                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 60  ชั่วโมง      จำนวน 1.5  หน่วยกิต

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทานปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์
ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ

การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1   ม.2/1,  ม. 2/2,  ม.2/3,  ม.2/3, ม.2/4

ต 1.2   ม.2/1,  ม. 2/2,  ม.2/3,  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5

ต 1.3   ม.2/1,  ม. 2/2,  ม.2/3

ต 2.1   ม.2/1,  ม. 2/2,  ม.2/3

ต 2.2   ม.2/1,  ม. 2/2

ต 3.1   ม.2/1

ต 4.1   ม.2/1

ต 4.2   ม.2/1,ม.2/2

รวม 23 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

25 บทเรียน

Starter

การใช้ v.to be13:25
การใช้ Has/ Have7:57
Personal Pronoun9:45
There is/ There are12:00
Prossessive adjective and pronouns6:36

Unit 1 : Hello!

Unit 2 : Let’s have some fun

Unit 3 Where to?

Unit 4 : Where can I find it?

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

394 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - หนังสือเรียน New frontiers
  • - CD
  • - Racha1 Online

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2, 2/6,2/8