4.67(3)

อ22102 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่2/2563

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 22102  ภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทาน
การเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

Unit 5 Look at You

Appearance adjectives6:35
การมอบหมายงาน Appearance adjectives
Personality adjectives14:51
การมอบหมายงาน Personality adjectives
Comparatives and Superlatives11:14
การมอบหมายงาน Comparatives and Superlatives

Unit 6 It’s Your World

Unit 7 Make Music

Unit 8 Adventure

Unit 9 World of Work

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.88 (8 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

208 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.7

Total 3 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.

พระอาทิตย์แปลว่า “ซัน” คนสำคัญของฉันแปลว่า “เธอ”

.

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. ใบความรู้
  • 2. ใบงาน แบบฝึก
  • 3. สื่อจาก Internet
  • 5. หนังสือเรียน Move it 2

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" และผู้ที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ