0(0)

อ22102 วิชาภาษาอังกฤษ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ 22102  ภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 2             เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

          ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจง ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและอธิบายสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษา         น้ำเสียง และกริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น อ่านออกเสียงข้อความข่าว ประกาศ บทร้อยกรองถูกต้องตามหลักการอ่าน เขียนประโยคและข้อความบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ในท้องถิ่น และเขียนประโยคหรือข้อความได้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ

      เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมการใช้บทบาทสมมุติ การเล่นเกม เพลง นิทานการเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างต่างประเทศและประเทศไทย ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  ในโรงเรียน ชุมชนและนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระวิชาอื่น โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

ต.1.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/3, ม.2/4

ต.1.2    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3,  ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5

ต.1.3    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3

ต.2.1    ม.2/1,  ม.2/2,  ม.2/3

ต.2.2    ม.2/1,  ม.2/2

ต.3.1    ม.2/1

ต.4.1    ม.2/1

ต.4.2    ม.2/1,ม.2/2

รวม 23 ตัวชี้วัด

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน
 • 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ ถูกต้อง
 • 3. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อี่ไม่ใช่ความเรียง (non text information) ที่อ่าน
 • 4. ระบุหัวเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถาม จากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น
 • 5. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 • 6. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

Unit 1 I DONT FEEL SO WEEL

Health problems
แบบทดสอบ
Worksheet – HELTH PROBLEMS

Unit 2 AROUND SCHOOL

Unit 3 ON TOUR

LIFE’S AN ADVENTURE

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

3.60 (5 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

30 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - Power Point
 • - ความความรู้
 • - ใบงาน
 • - แบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และผู้ที่สนใจ