4.50(2)

อ23101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

อ 23101  ภาษาอังกฤษ                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 60  ชั่วโมง      จำนวน 1.5  หน่วยกิต

          ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสนทนาโต้ตอบ พูดและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง  ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารต่อเนื่องอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคและชนิดของคำ โครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสารมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ต.1.1     ม.3/1,  ม. 3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

ต.1.2     ม.3/1,  ม. 3/2,  ม.3/3,  ม.3/4, ม.3/5

ต.1.3     ม.3/1,  ม. 3/2,  ม.3/3

ต.2.1     ม.3/1,  ม. 3/2,  ม.3/3

ต.2.2     ม.3/1,  ม. 3/2

ต.3.1     ม.3/1

ต.4.1     ม.3/1

ต.4.2     ม.3/1,ม.3/2

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

Starter

การใช้ v.to be13:25
การใช้ Do/ Does5:37
การใช้ Has/ Have7:57

Unit1 : Home Sweet Home

Unit2 : What’s the story?

Unit3 : It’s a Bargain!

Unit4 : In the News

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

291 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สื่อน่าสนใจ อาจจะเพิ่มเติมด้วยการให้เครดิตจากแหล่งที่มาของสื่อให้ครบถ้วน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน