4.50(2)

อ23101 วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสนทนาโต้ตอบ พูดและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง  ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารต่อเนื่องอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคและชนิดของคำ โครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เผยแพร่ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการสอนที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง

เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสารมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

 

ตัวชี้วัด

ต.1.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

ต.1.2    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5

ต.1.3    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

ต.2.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

ต.2.2    ม.3/1,  ม.3/2

ต.3.1    ม.3/1

ต.4.1    ม.3/1

ต.4.2    ม.3/1, ม.3/2

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

Starter Unit

Pretest – Verb to be / Have,Has
การใช้ Verb to be13:56
การใช้ Do / Does5:38
การใช้ Have / Has7:58
Posttest – Verb to be / Have,Has

Unit 1 – Home Sweet Home

Unit 2 – What’s the Story?

Unit 3 – It’s a Bargain!

Unit 4 – In the News

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (2 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

236 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สื่อน่าสนใจมีทั้งสื่อที่ทำเองและสื่อจากภายนอก อาจจะเพิ่มเติมด้วยการให้เครดิตจากแหล่งที่มาของสื่อให้ครบถ้วน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน