0(0)

อ23102 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ23102  ภาษาอังกฤษ                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2               เวลา 60  ชั่วโมง                              จำนวน 1.5  หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสนทนาโต้ตอบ พูดและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง  ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารต่อเนื่องอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคและชนิดของคำ โครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อและ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

Unit 5 Enjoy Your Vacation

Present Perfect
การใช้ since & for
Present Perfect (How long)
แบบทดสอบ Present Perfect Tense

Unit 6 That’s Life

Unit 7 Make a difference

Unit 8 Danger and Risk

Unit 9 Invention

เกี่ยวกับผู้สอน

4.18 (11 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

6 ผู้เรียน

เรียน