0(0)

อ23102 วิชาภาษาอังกฤษ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ23102  ภาษาอังกฤษ                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               ภาคเรียนที่ 2              เวลา 60  ชั่วโมง        จำนวน 1.5  หน่วยกิต

 

 

ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน บทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/ เขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบสนทนาโต้ตอบ พูดและเขียนบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ เรื่อง  ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารต่อเนื่องอย่างเหมาะสม  พูดและเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ ประสบการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคและชนิดของคำ โครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม  อธิบายชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง  สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษาชุมชนและสังคม ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น รวบรวมข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆเผยแพร่ข้อมูลของตนเอง โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ  (ฟัง พูด อ่าน เขียน)ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยตนเอง

เพื่อให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

 

ตัวชี้วัด

ต.1.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/3,  ม.3/4

ต.1.2    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/3,  ม.3/4,  ม.3/5

ต.1.3    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

ต.2.1    ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3

ต.2.2    ม.3/1,  ม.3/2

ต.3.1    ม.3/1

ต.4.1    ม.3/1

ต.4.2    ม.3/1,  ม.3/2

รวม  21  ตัวชี้วัด

 

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

Unit 5 – Enjoy Your Vacation!

การใช้ Since และ For ใน Present Perfect Tense
แบบทดสอบหลังเรียนการใช้ Since และ For
Vocabulary – Unit 510:18
Unit 5 – Vocabulary Exercise
การถาม – ตอบ How long ……?10:00
แบบทดสอบ Unit 5 (เก็บคะแนน)
Fly Fly Fly
แบบประเมินบทเรียนออนไลน์ Unit 5

Unit 6 – That’s Life

Unit 7 – Make a Difference

เกี่ยวกับผู้สอน

4.25 (4 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

295 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Youtube
  • 2. คลิปวิดีโอบทเรียน
  • 3. ใบงาน/แบบฝึกหัด
  • 4. แบบทดสอบ