4.50(2)

อ31101 ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูมิว) ภาคเรียนที่ 1/2564

 • โดย Wichayaporn Unmee
 • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

เข้าใจ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหา
ที่อ่าน ตีความวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน อาหารสิ่งแวดล้อม เครื่องดื่ม ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีตปัจจุบัน และอนาคตโดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี
สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเจรจาโน้มน้าวต่อรองเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่นด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นำเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น

โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษาด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมี เห็นประโยชน์ของการใช้ภาอังกฤษในในการแสวงหาความรู้

เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่าน
 • 2. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 3. นำคำศัพท์ / สำนวนเติมลงในจดหมายส่วนตัวได้ตามหลักไวยกรณ์ และได้ใจความ
 • 4. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสาร อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
 • 5. เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 • 6. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล
 • 7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
 • 8. นำหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเขียนเรียงความได้

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

Starter

Imperative13:34
Parts of speech14:27
Parts of speech
Personal Pronouns11:00
Demonstrative Pronouns29:48
Numbers18:12
Numbers
Countries and Nationalities31:09
My Family31:51
Opposite Words29:29
Opposite words (5 คะแนน)
At Home40:12
Picture Dictation M.4/2 (15 คะแนน)
Picture Dictation M.4/3 (15 คะแนน)
Picture Dictation M.4/7 (15 คะแนน)
Abilities16:33
Dates23:03
Friends’ Birthday
Telling Times28:11
My Routines

Unit1 Family and Friends

Unit2 Food

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.50 (6 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

377 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

บทเรียนออนไลน์จัดทำได้ดีมาก มีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • หนังสือเรียน Focus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
 • Power Point Presentation
 • Youtube.com

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" และผู้ที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ