0(0)

อ31101 ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

อ 31101  ภาษาอังกฤษ                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 40  ชั่วโมง      จำนวน 1 หน่วยกิต

สนทนา โต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ ชักชวน แลกเปลี่ยนข้อมูล  สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พูดแสดงความต้องการ เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม พูดและขอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ ประสบการณ์ ข่าว/ เหตุการณ์ เรื่องและประเด็นต่าง ๆ ตามความสนใจ  พูดบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ในท้องถิ่น สังคม และโลกอย่างมีเหตุผล

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

Unit 1 : A new school year

Present perfect simple8:14
Present perfect continuous16:49
Present perfect continuous & Present perfect simple7:43

Unit 2 : Help! Have a problem

Unit 3 : Making plans

Unit 4 : That a career!

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.50 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

395 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือเรียน New Frontiers4

กลุ่มเป้าหมาย

  • ม.4/2, ม.4/4, ม.4/6, ม.4/8