0(0)

อ31201 ภาษาอังกฤษ การแปล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

วิชาภาษาอังกฤษ การแปล1                                                                                            รหัสวิชา อ31201

ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4                                             ภาคเรียนที่ 1                                   ปีการศึกษา 2564

จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์ 1 ชั่วโมง                            0.5  หน่วยกิต                          20 ชั่วโมง/ภาคเรียน

คำอธิบายรายวิชา

            ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยการแปลและบูรณาการทักษะภาษาสัมพันธ์(ฟัง พูด อ่าน เขียน) สามารถถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมายและอารมณ์ของภาษาเดิม และมีใจความครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามต้นฉบับทุกประการ อธิบายส่วนประกอบของประโยค คำ วลี สำนวน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของคำประโยคทั้งที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนได้ เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการสื่อสารระหว่างกันได้ รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วย ในการสื่อความและสื่อสาร

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจแนวทางและสำนวนการแปลในระดับพื้นฐาน
  2. สามารถสังเกต จำแนกถ้อยคำสำนวน ความไพเราะเหมาะสม การผูกประโยค การเลือกใช้คำความคิดและการแสดงออกทางวัฒนธรรมจากงานแปลของนักแปลอาชีพ
  3. สามารถใช้พจนานุกรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา ระดับชั้น ค้นหาคำศัพท์ และสำนวนเพื่อถ่ายทอดงานแปลได้อย่างถูกต้อง
  4. สามารถทำความเข้าใจและตีความบทอ่านต่างๆ ได้
  5. สามารถถ่ายทอดความหมายสารต้นฉบับจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งโดยสำนวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตรงกับวัฒนธรรมประเพณีของบุคคล ชุมชน เชื้อชาติ ประเทศที่กล่าวถึงในสารต้นฉบับนั้น
  6. สามารถแสดงความซาบซึ้งและตระหนักในความถูกต้องแนบเนียนราบรื่น สละสลวยของการถอดเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง
  7. สามารถใช้การแปลเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีไทยสู่สากลได้

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

Tense?

Review about Tense
12 Tense
Writing 12 Tenses

Topic and Main Idea?

นักเรียนเรียนรู้การหัวเรื่องของประโยคภาษาอังกฤษ

Classification of sentence?

ชนิดของประโยค

เกี่ยวกับผู้สอน

4.25 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

324 ผู้เรียน

เรียน