0(0)

อ31202 การแปล 2

หลักสูตรรายวิชา

ปฏิบัติตามและให้คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย ในคู่มือการใช้งาน แปลข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรองและบทละครสั้น อธิบาย และเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อในรูปแบบต่างๆ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สรุป ตีความหรือแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี ให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยการแปล ถ่ายทอดความหมายของภาษาหนึ่งสู่อีกภาษาหนึ่งโดยคงความหมายและอารมณ์ของภาษาเดิม และมีใจความครบถ้วน อธิบายส่วนประกอบของประโยค คำ วลี สำนวน ไวยากรณ์หรือโครงสร้างของคำและประโยค เพื่อประกอบเป็นความหมายและใช้ในการสื่อสารระหว่างกันรวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีเพื่อช่วยในการสื่อความและสื่อสาร เลือกใช้ภาษาและน้ำเสียงในการอธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน สุภาษิต บทกลอนของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อภิปรายความเหมือนและต่างระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและไทย

ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น รวบรวม บันทึก แสดงความคิดเห็น สรุป ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ โดยใช้ทักษะทางภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย สามารถประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การประกอบอาชีพและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับสังคมโลก พัฒนาบุคลิกภาพ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ถูกต้อง
  • 2. นักเรียนสามารถแปล คำ กลุ่มคำ ประโยคภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักการแปลและถูกหลักไวยกรณ์
  • 3. นักเรียนสามารถแปลเรื่อง บันเทิงคดี (Fiction) เช่น สุภาษิต นิทาน โคลง ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทยได้
  • 4. นักเรียนสามารถแปลเรื่องสั้น บทความ และข่าว ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

Unite 1 : Introduction (Translation – การแปล ) English – Thai

การแปล : Translation English – Thai

Unite 2 : Structures (โครงสร้างภาษาอังกฤษ)?

Unite 3 : Types ( รูปแบบการแปล)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

424 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. ใบความรู้
  • 2. ใบงาน
  • 3. Power point
  • 4. สื่ออื่นๆ จากทาง ออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4