4.00(2)

อ31203 การออกเสียงภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูมิว) ภาคเรียนที่ 1/2564

 • โดย Wichayaporn Unmee
 • ประเภทรายวิชา: เพิ่มเติม

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาการใช้องค์ประกอบและวิธีที่ทำให้เกิดเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง สามารถใช้อักษรที่ใช้แทนเสียง (phonetic alphabet) การออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัว ศึกษาเสียงสระ และพยัญชนะ วิธีการออกเสียงคำและประโยคในภาษาอังกฤษ ศึกษาจังหวะ (rhythm) และการเน้นเสียง (stress) ทั้งในระดับคำและระดับประโยค รวมถึงแบบแผนท่วงทำนองประโยคในภาษาอังกฤษ (Intonation) ในบทสนทนาในชีวิตประจําวัน เรียนรู้คำพ้องรูป (Homograph) และคำพ้องเสียง (Homophone) ในภาษาอังกฤษ รวมทั้งปัญหาในการออกเสียงของคนไทย ความแตกต่างของการออกเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือคำที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด เพื่อปรับปรุงและฝึกฝนเทคนิคการออกเสียงให้ออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของสัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • 2. ใช้สัทอักษรแทนเสียงพยัญชนะและเสียงสระของภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
 • 3. อ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความ บทสนทนา ถูกต้องตามหลักการอ่าน
 • 4. รู้จังหวะ (rhythm) และการเน้นเสียง (stress) ทั้งในระดับคำและระดับประโยคภาษาอังกฤษ
 • 5. เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ
 • 6. แจกแจงและอธิบายความแตกต่างของประเภทและหน้าที่ทางภาษาของทำนองเสียง (Intonation) ในภาษาอังกฤษ
 • 7. รู้ปัญหาในการออกเสียงของคนไทย ความแตกตางของการออกเสียงระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษและออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะออกเสียงผิดได้อย่างถูกต้อง
 • 8. ใช้ภาษาภาษาอังกฤษสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

Topic1 บทนำ

Phonetic คืออะไร3:08

Topic2 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเสียง

Topic3 สัทอักษรสากล : IPA (International Phonetic Alphabet)

Topic4 ปัญหาในการออกเสียงสำหรับคนไทย

Topic5 การเทียบเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Topic6 Stress (การเน้นเสียง)

Topic7 Intonation (ทำนองเสียงสูง-ต่ำในประโยค)

Topic8 การออกเสียง -ed

Topic9 การออกเสียง -s, -es

Topic10 Homograph and Homophone (คำพ้องรูป-คำพ้องเสียง)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
4.50 (6 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

377 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนออนไลน์ได้ดีมาก เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัย

จัดเตรียมบทเรียนได้ดีเยี่ยม

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • - PowerPoint Presentation
 • - Youtube.com
 • - cmu.mooc Channel on Youtube / cmu028
 • - สัทศาสตร์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ Phonetics for English Communication (1531121) by Pongthep Bunrueng
 • - Phonetics โดย อาจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (คณิต-ภาษา) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑" และผู้ที่สนใจในด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ