0(0)

อ32201 อังกฤษมัคคุเทศก์

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ การเป็นผู้นำ การสื่อความหมายของมัคคุเทศก์  อ่านข้อความ บทความ ตีความจากเรื่องที่อ่าน อธิบาย เล่าขั้นตอน การปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลเหตุการณ์เรื่องและนำข้อมูล  เสนอผลงานโดยการพูดอภิปรายและเขียนการสื่อความหมายการท่องเที่ยว งานศิลปกรรม การปฐมพยาบาล การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว วิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่อการท่องเที่ยว

โดยใช้เทคนิคและกระบวนการสอนทางภาษา  มุ่งเน้นพัฒนาทักษะทั้ง 4 ทักษะ(ฟัง พูด อ่าน เขียน)  ใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย  มีการศึกษานอกสถานที่ เลือกใช้ภาษาน้ำเสียงและกริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคลโอกาสและสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ค้าคว้า สืบค้น บันทึก สรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  คุณธรรม  จริยธรรม  มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนใช้ภาษาในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล    การถามทิศทาง

และให้ความ   ช่วยเหลือได้

2.นักเรียนสามารถ.ใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยนเงินได้

  1. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสนทนาการจองตั๋วเครื่องบิน การติดต่อ๙ ขายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ
  2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสนทนาติดต่อจองห้องพักโรงแรมได้
  3. นักเรียนสามารถใช้ภาษาในการสนทนา แนะนำอาหาร สั่งอาหาร และติชมอาหารและ  การบริการได้
  4. นักเรียน สามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนในจังหวัด ในประเทศได้

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

1114 ผู้เรียน

เรียน