4.00(1)

อ33101 ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรายวิชา

         ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือการใช้งาน คำชี้แจง คำอธิบาย  อ่านออกเสียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากข่าว โฆษณา ประกาศ บทละครสั้น บทร้อยกรอง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ สารคดี บันเทิงคดี ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ  การตอบรับ การปฏิเสธความช่วยเหลือ คำขอร้อง คำแนะนำทั้งในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน สังคมได้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  สถานที่ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดและเขียนข้อมูลตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์สำคัญในสังคม บรรยายความรู้สึก อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบ  ความเหมือนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประโยค ข้อความ สุภาษิต สำนวน วิถีชีวิต ความเชื่อของเจ้าของภาษา กับภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  ต่าง ๆ   ใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ของโรงเรียน ชุมชน สังคมและเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางภาษาตามความเหมาะสม

         โดยใช้เทคนิคและกระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ทีทันสมัย ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งหารเรียนรู้ในท้องถิ่น

          เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. .อ่านสถานะการณ์สั้นแล้วตอบคำถามได้
 • 2. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ แล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 3. นำคำศัพท์ / สำนวนเติมลงในจดหมายส่วนตัวได้ตามหลักไวยกรณ์ และได้ใจความ
 • 4. เขียนจดหมายส่วนตัวคนละ 1 ฉบับ และสามารถเขียนเรียงความ " Sufficiency Economy " การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 • 5. เดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จาก Prefix / Suffix / Roots ได้
 • 6. วิเคราะห์คำศัพท์ที่ไม่เข้าพวกได้
 • 7. วิเคราะห์คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือน และ ความหมายตรงข้ามได้
 • 8. นำหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และเขียนเรียงความได้

สารบัญรายวิชา

53 บทเรียน

Unite 1 Reading

Read the situations and answer.
การมอบหมายงาน : Situations
Read the authentic materials and answer.
Vocabulary
Exercise : Graph / Diagram
การมอบหมายงาน การอ่าน : Graph /Table
Read the passages and answer by using reference question.
Reference Questions
Pronoun : คำสรรพนาม
Exercise : Reference questions
Test : Reference Questions
การมอบหมายงาน : Reference

Unite 2 Vocabulary

Unite 3 Writing

Unite 4 Structures

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

324 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน อาจจะเพิ่มในเรื่องของสื่อการสอนให้สวยงาม ทันสมัย ดึงดูดผู้เรียนมากขึ้น

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้
 • 2. ใบงาน / แบบฝึก
 • 3. แนวข้อสอบ O-Net / Gat / Pat
 • 4. สื่อจาก internet
 • 5. หนังสือ Real life 6

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6