0(0)

อ33102 ภาษาอังกฤษ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

หลักสูตรรายวิชา

            ปฏิบัติตามคำแนะนำคู่มือการใช้งาน คำชี้แจง คำอธิบาย  อ่านออกเสียง จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ แสดงความคิดเห็นจากข่าว โฆษณา ประกาศ บทละครสั้น บทร้อยกรอง สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ สารคดี บันเทิงคดี ใช้ภาษาสื่อสารเพื่อแสดงความต้องการ  การตอบรับ การปฏิเสธความช่วยเหลือ คำขอร้อง คำแนะนำทั้งในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ชุมชน สังคมได้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  สถานที่   ตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา พูดและเขียนข้อมูลตนเอง ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์สำคัญในสังคม บรรยายความรู้สึก อธิบาย อภิปราย เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประโยค ข้อความ สุภาษิต สำนวน วิถีชีวิต ความเชื่อของเจ้าของภาษา กับภาษาไทย ค้นคว้า สืบค้น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้  ต่าง ๆ   ใช้ภาษาอังกฤษเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ของโรงเรียน ชุมชน สังคมและเข้าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมทางภาษาตามความเหมาะสม

          โดยใช้เทคนิคและกระบวนการ การเรียนรู้ทางภาษา มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ทีทันสมัย ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ แหล่งค้นคว้าทั้งในสถานศึกษาและแหล่งหารเรียนรู้ในท้องถิ่น

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน กล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษและรักความเป็นไทย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. อ่านสถานะการณ์สั้นๆแล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 2. อ่านสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนภาพแล้วสามารถตอบคำถามได้
 • 3. นำคำศัพท์ สำนวนเติมลงในจดหมายธุรกิจได้ตามหลักไวยกรณ์ และได้ใจความ
 • 4. พูด เล่าเรื่อง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy) มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 • 5. นำคำศัพท์ Two Word Verbs เติมลงในประโยคได้
 • 6. วิเคราะห์คำสัพท์ที่มีความหมายเหมือน และความหมายตรงข้ามได้
 • 7. อ่านการ์ตูน โคลงภาษาอังกฤษ สามารภสรุปความและตอบคำถามได้
 • 8. นำหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษที่เรียนไปใช้ในการทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบได้

สารบัญรายวิชา

38 บทเรียน

Unite 1 Reading

Reading the situations and answer.
Reading poems and answer the questions
การมอบหมายงาน situations
การมอบหมายงาน Poems
Comic Strip (การ์ตูนภาษาอังกฤษ)
Exercise : Comic Strip
การมอบหมายงาน : Comic Strip
English Proverbs
การมอบหมายงาน Proverbs

Unite 2 Vocabulary

Unite 3 Writing

Unite 4 Structure

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา อ33102 ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

424 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ใบความรู้
 • 2. ใบงาน แบบฝึก
 • 3. แนวข้อสอบ O-Net / Gat / Pat
 • 4. สื่อจาก Internet
 • 5. หนังสือเรียน Focus 6

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6