3.00(1)

เศรษฐกิจพอเพียง ส20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ส 20201       เศรษฐกิจพอเพียง            สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3               ภาคเรียนที่ 1                  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วยกิต

บอก อธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบปฏิบัตและวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

โดยใช้กระบวนการทางสังคมการคิดวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหา
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้สามารถที่จะตัดสินใจรวมทั้งปฏิบัติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าและความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเห็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะมีจริยธรรมคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำเศรษฐกิจพอเพียง

มาประพฤติปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตัวอย่างบุคคลพอเพียง

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนวคิด ขั้นตอน รวมทั้งปัจจัยในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งตัวอย่างชุมชนพอเพียง

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนาชุมชน ปรัชญา แนวคิดแลหลักการ

พัฒนาชุมชน

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญ

ของเศรษฐกิจพอเพียง

  1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

  1. รู้และเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวม 10 ผลการเรียนรู้

 

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

สื่อประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 14:07
แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1.สื่อความเป็นมาและความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11:06
– องค์ประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข3:27
– หลักการทรงงานของร.9
2. โครงการพระราชดำริใน ร.95:56
– 9 โครงการพระราชดำริในที่น่าสนใจ ของรัชกาลที่ 97:43
3.การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง12:21
แบบสดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การมอบหมายงาน ใบงานที่ 1 เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุมชนพอเพียง?

1.ทฤษฏีใหม่ 2.การผลิตและปัญหาการผลิตในชุมชน 3.การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

836 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

พัฒนาบทเรียนต่อไปนะคะ

เรียน