0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง ส20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

บอกอธิบาย จำแนก ยกตัวอย่าง สรุป เปรียบเทียบ ปฏิบัติ และวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู สามารถที่จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบุติตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ตระหนัก เห็นคุณค่า และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเห็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. รู้และเช้าใจเกี่ยยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนาชุมชน ปรัชญา แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน
  2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา หลักการ ขั้นตอน และตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  4. รู้และเข้าใจเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกรณ์ในประเทศไทย
  5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกร์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

34 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาชุมชน

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
-หลักการพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
-แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชม
-แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
-โครงการในพระราชดำริ ฝนหลวง
-โครงการในพระราชดำริ แก้มลิง
-โครงการในพระราชดำริ แกล้งดิน
-โครงการในพระราชดำริ ชั่งหัวมัน
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ข้อมูลผู้เข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุมชนพอเพียง

เกี่ยวกับผู้สอน

3.83 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

1109 ผู้เรียน

เรียน