0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง ส20201

หลักสูตรรายวิชา

         คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

            บอก   อธิบาย   จำแนก   ยกตัวอย่าง   สรุป   เปรียบเทียบ   ปฏิบัติ   และวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพอเพียง การพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจกับสหกรณ์                                            โดยใช้กระบวนการทางสังคมศาสตร์   การคิดวิเคราะห์  การสืบค้นข้อมูล  กระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหาและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถที่จะตัดสินใจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง                                            ตระหนัก เห็นคุณค่า และความสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเห็นความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้                                                                                                                                                   1.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา   ความหมาย    และองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจ    พอเพียง                                                                                                                                                             2.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักแนวคิด/หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                            3.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนว่คิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตัวอย่างบุคคลพอเพียง                       4.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา แนว่คิด ขั้นตอน รวมทั้งปัจจัยในการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่         5.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัญหาการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งตัวอย่างชุมชนพอเพียง                 6.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความเป็นมาของชุมชน การพัฒนตาชุมขน ปรัชญา แนวคิด และหลักการพัฒนาชุมชน                                                                                                                              7.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                      8.   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา   หลักการ   ขั้นตอน   และตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                                                                                            9.   รู้และเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสหกร์ในประเทศไทย                                        10. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้

 

 

 

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ทีี่1
power point เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอยูทูป เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วีดีโอยูทูป เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุมชนพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับสหกรณ์

แบบบันทึกความรู้

แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้า

แบบบันทึกคำถาม–คำตอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

4.56 (27 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1429 ผู้เรียน

เรียน