0(0)

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้แบบบูรณาการฐานการเรียนรู้ 6 กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการลงฐานการเรียนรู้เพื่อการปฏิบัติให้เกิดทักษะ ภายใต้ ชื่อ MACE MODEL 4 ฐาน 12 กิจกรรม

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

คำแนะนำ

แบบทดสอบก่อนเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
power point สื่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบทดสอบหลังเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

MACE MODEL ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.ธนาคารโรงเรียน

2.ธนาคารขยะ

4.ต่อยอดความมั่นคง (อาชีพ)

5.จิตอาสา

6.โครงการพระราชดำริ

แบบประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (1 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

713 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • วิดีโอ Youtube
  • Power point
  • เกม
  • เอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"