2.50(2)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

1. ปฐมนิเทศ (1/2564)

การประเมินผล กิจกรรมแนะแนว00:00:00

2. เพื่อนฉัน..เพื่อนเรา

3. ลักษณะนิสัยของฉัน

4. การทำงานเป็นทีม

5. ภาพวาดแทนฉัน

6-7. ลูกราชา อาสาเพื่อสังคม

8. ความสุขที่หาได้ (My Mapping)

9. ลอกข้อสอบ

10. ประเมินตนเองหลังสอบกลางภาค

11. ประวัติส่วนตัว

12. อาชีพที่ฉันรู้จัก

13. อาชีพอะไรเอ่ย?

14. My Body : รัก เฉย ไม่ชอบ

15. มันดาลา

16. เรื่องเล่าของเรา

17. งานไม่ค้าง หางไม่พอกดิน

18. สรุปและประเมินกิจกรรมแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดี

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปนะคะ

เรียน