0(0)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน 40 ชั่วโมง

  กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง การสำรวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จักแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จัดตนเองและเพื่อน ทักษะการสื่อสาร การสำรวจและพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำประโยชน์เพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้สำรวจและรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง สามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

ปฐมนิเทศ (2/2563)

เข้าสู่บทเรียน

Back to school (ทบทวนตนเอง)

เรียงร้อยเรื่องราว

พี่ม.6 เขาสอบอะไรบ้าง

แบบสำรวจบุคลิกภาพ MBTI

Buddy เพื่อนซี้ของฉัน

Identity

คณะยอดฮิต

ข้อคิดดี ๆ จาก COVID-19

ภารกิจ พิชิต TCAS !!!

แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพจากกรมแรงงาน

Porter TCAS

การวางแผนศึกษาต่อของพี่ ม.6

ฉันจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่…

อาชีพสุดปัง

อาชีพธุรกิจส่วนตัว

Case Study : การศึกษาต่อ

สรุปและประเมินกิจกรรมแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

เรียน