0(0)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      จำนวน 40 ชั่วโมง

  กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับผลการกระทำของตนเอง การสำรวจจุดเด่นและความสามารถพิเศษในตนเอง การสำรวจความชอบ ความสนใจในด้านการเรียน อาชีพ และบุคลิกภาพ การมองโลกในแง่ดี การรู้จักแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเลือกรับข้อมูลข่าวสาร ปัญหากับการพัฒนาตน การรู้จัดตนเองและเพื่อน ทักษะการสื่อสาร การสำรวจและพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำประโยชน์เพื่อสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้สำรวจและรู้จักตนเองในด้านต่าง ๆ เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รู้จักแหล่งข้อมูลและเลือกรับข้อมูลข่าวสาร มีความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง สามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

1. Portfolio : ประวัติส่วนตัว

เนื้อหา2:08
การมอบหมายงาน

2. แบบสำรวจบุคลิกภาพ (True ปลูกปัญญา)

3. การสังเกต

4.โรคที่มักพบในวัยรุ่น (โรคคลั่งผอม)

5.โรคที่มักพบในวัยรุ่น (โรคซึมเศร้า)

6. แมนดาลา

7. Bully

8. แบบสำรวจบุคลิกภาพ (MBTI)

9. ทบทวนกิจกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

เรียน