5.00(1)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      จำนวน 40 ชั่วโมง

  กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การสำรวจจุดเด่น และความสามารถพิเศษของตนเอง การสำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใช้ห้องสมุด การจำแนกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตนเองและผู้อื่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสำรวจตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

1. ประวัติส่วนตัว1

เนื้อหา2:08
แบบทดสอบเรื่อง ประวัติส่วนตัว

2. แบบสำรวจบุคลิกภาพ (True ปลูกปัญญา)

3. การทำงานเป็นทีม

4.ลอกข้อสอบ

5. แนวทางการศึกษา เมื่อจบชั้นม.3

6. จิตอาสานำพาสังคม

7. อาชีพที่ฉันสนใจ

8. รู้จักไหม “โรคซึมเศร้า”

9. ทบทวนกิจกรรม

10. ปฏิเสธให้เป็น

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

...............

เรียน