0(0)

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ว31261

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก หลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีตามทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน การลำดับชั้นหินและธรณีประวัติ หลักฐานทางธรณีวิทยา การหาอายุเปรียบเทียบ อายุสัมบูรณ์ มาตราธรณีกาล สาเหตุและกระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ การทำความเข้าใจธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยเพื่อเตรียมรับสถานการณ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปราย การอธิบายและการสรุปผลเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ตลอดจนมีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม

 

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายการแบ่งชั้นและสมบัติของโครงสร้างโลก พร้อมยกตัวอย่างข้อมูลที่สนับสนุน
  2. อธิบายหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
  3. ระบุสาเหตุและอธิบายแนวรอยต่อของแผ่นธรณีที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี พร้อมยกตัวอย่างหลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบ
  4. วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีวิทยาที่พบในปัจจุบัน และอธิบายลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาในอดีต
  5. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิดภูเขาไฟระเบิดและปัจจัยที่ทำให้ความรุนแรงของการปะทุและรูปร่างของภูเขาไฟต่างกัน รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
  6. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด ขนาดและความรุนแรง และผลจากแผ่นดินไหว รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
  7. อธิบายสาเหตุ กระบวนการเกิด และผลจากสึนามิ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ออกแบบและนำเสนอแนวทางการเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค

ใบงานที่ 1 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
ใบงานที่ 2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค
1. โครงสร้างโลก
1.1 การแบ่งโครงสร้างโลกตามองค์ประกอบทางเคมีร่างบทเรียน
1.2 การแบ่งโครงสร้างโลกตามสมบัติเชิงกลของคลื่นไหวสะเทือนร่างบทเรียน
2. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกร่างบทเรียน
2.1 หลักฐานที่สนับสนุนสมมติฐานทวีปเลื่อนร่างบทเรียน
2.2 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกร่างบทเรียน
2.3 ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกร่างบทเรียน
3. ธรณีโครงสร้าง
3.1 ความเค้นและความเครียดในชั้นเปลือกโลกร่างบทเรียน
3.2 การวางตัวของชั้นหินร่างบทเรียน
3.3 รอยคดโค้งร่างบทเรียน
3.4 รอยเลื่อนร่างบทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงสร้างโลก
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โครงสร้างโลก

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

254 ผู้เรียน

เรียน