0(0)

ไทย 64

  • โดย Racha test
  • ประเภทรายวิชา: พื้นฐาน

หลักสูตรรายวิชา

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

หน่วยที่ 1?

ตัวชี้วัด ...............
สอบก่อนเรียน
เรื่อง 11:15
การมอบหมายงาน 1
เรื่อง 2
เรื่อง 3
สอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2?

ตัวชี้วัด ...........

หน่วย 3?

ตัวชี้วัด ..............

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

20 ผู้เรียน

เรียน