0(0)

📚 ว31101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

 คำอธิบายรายวิชา

ว 31101 วิทยาศาสตร์                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1                                                  เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบสําคัญของเซลล์การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษา ดุลยภาพของน้ำในพืช การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ รวมทั้งในคน การรักษาดุลยภาพ ของกรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายคน การป้องกันและกําจัดเชื้อโรคของร่างกายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับร่างกาย ความผิดปกตของระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิด ความรู้ความคิดความเข้าใจ มีความ สามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต ของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ๑. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  • ๒. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
  • ๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  • ๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
  • ๕. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
  • ๖. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

26 บทเรียน

📚หน่วยที่ 1 การลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์?

การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ (Cell Transportation) สมบัติสําคัญที่สุดประการหนึ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิต คือ “สามารถควบคุมหรือคัดเลือกสาร” ผ่านเข้าออกเยื่อหุ้มเซลล์ เซลล์สิ่งมีชีวิตจึงดํารงอยู่ได้ โดยมีองค์ประกอบเคมีภายในเซลล์แตกต่างจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งชนิดและปริมาณสารเคมี รักษาสภาพเซลล์ให้คงสมบูรณ์อยู่และให้เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีต่าง ๆ ของเซลล์ ซึ่งต้องการสารวัตถุดิบจากภายนอกและมีของเสียเกิดขึ้นที่กําจัดทิ้ง ตลอดจนอาจมีผลผลิตเกิดขึ้นที่จะต้องส่งออกไปนอกเซลล์ เซลล์มีการแลกเปลี่ยนสารกับสิ่งแวดล้อมแบบคัดเลือกได้เช่นนี้เพราะเยื่อหุ้มเซลล์ มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (Semipermeable membrane)
ข้อสอบก่อนเรียน เรื่องการลำเลียงสารเข้า-ออกจากเซลล์
✍🏻 บทนำ8:55
🥑 ส่วนประกอบของเซลล์8:20
แบบฝึกหัดเรื่องส่วนประกอบของเซลล์
🔬 กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)14:24
แบบฝึกหัดเรื่องกล้องจุลทรรศน์
🦠 การแพร่ (Diffusion)1:20
แบบฝึกหัดเรื่องการแพร่
🌳 การออสโมซิส (Osmosis)3:29
🪵 การแพร่แบบฟาซิลิเทต (Facilitated diffusion)1:03
🌻 การนําสารเข้าสู่ภายในเซลล์ (Endocytosis)
🏂 การลำเลียงแบบใช้พลังงาน (active transport)5:42
🍯 การลำเลียงสารขนาดใหญ่0:30
🐳 กลไกการรักษาดุลยภาพ

📚หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

📚หน่วยที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช

เกี่ยวกับผู้สอน

4.83 (6 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1476 ผู้เรียน

เรียน