0(0)

📚 ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

 คำอธิบายรายวิชา

ว 31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2                                                 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาเซลล์และองค์ประกอบสําคัญของเซลล์การลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การรักษา ดุลยภาพของน้ำในพืช การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ต่างๆ รวมทั้งในคน การรักษาดุลยภาพ ของกรด-เบส อุณหภูมิในร่างกายคน การป้องกันและกําจัดเชื้อโรคของร่างกายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้กับร่างกาย ความผิดปกตของระบบภูมิคุ้มกัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปรายและสรุป เพื่อให้เกิด ความรู้ความคิดความเข้าใจ มีความ สามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ในชีวิต ของตนเองและดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เฝ้าระวังและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ๑. ทดลองและอธิบายการรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  • ๒. ทดลองและอธิบายกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช
  • ๓. สืบค้นข้อมูลและอธิบายกลไกการควบคุมดุลยภาพของน้ำ แร่ธาตุ และอุณหภูมิของมนุษย์และสัตว์อื่น ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  • ๔. อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ
  • ๕. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไขหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
  • ๖. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

📚หน่วยที่ 1 การดำรงชีวิตของพืช

สารอินทรีย์ในพืช
สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
สารอินทรีย์ที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรง
ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า

เกี่ยวกับผู้สอน

4.83 (6 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1476 ผู้เรียน

เรียน