0(0)

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) IS1

รายวิชาเพิ่มเติม I20201  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

**************************

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
 9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ผู้เรียนสามารถตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
 • 2. ผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
 • 3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
 • 5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม และสังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 • 6. ผู้เรียนสามารถเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นที่ฉันสนใจ?

การตั้งประเด็นปัญหาที่ชัดเจน โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ การตั้งสมมติฐาน โดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ และออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาคำตอบประสบผลสำเร็จ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไปแสวงหาคำตอบ?

การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รอบรู้และเห็นคุณค่า?

การสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้จากประเด็นปัญหาที่สนใจจะช่วยให้ได้ข้อสรุปของประเด็นปัญหาที่สนใจ และช่วยในการเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจากองค์ความรู้ที่ค้นพบ และช่วยให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (4 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

656 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. แพลตฟอร์มบทเรียนออนไลน์ "RACHA1-SCHOOLONLINE"
 • 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • 3. Line IS-Racha1_4M2
 • 4. Facebook

ความต้องการ

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6, 2/9 และ 2/11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"