0(0)

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

I20201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา  ต่าง ๆ  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

1.ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

2.ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนสนใจ

3.ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

6.วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

7.สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

8.เสนอแนวคิด การแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

9.เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

ประเด็นที่ฉันสนใจ

แบบทดสอบก่อนเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS”
การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถาม
ใบงานการตั้งประเด็นปัญหาหรือตั้งคำถาม
ใบงานการฝึกตั้งคำถาม
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของตนเอง
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของชุมชน
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของประเทศ
ใบงานการตั้งคำถาม/การระบุประเด็นปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
ใบงานการตั้งสมมติฐาน
ใบงานการฝึกตั้งสมมติฐาน
ประเด็นปัญหาและสมมติฐาน
ใบงานประเด็นปัญหากับการตั้งสมมติฐาน
การออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล
ใบงานการออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใบงานการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใบงานออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบทดสอบหลังเรียน

ไปแสวงหาคำตอบ

รอบรู้และเห็น คุณค่า

เกี่ยวกับผู้สอน

4.15 (13 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

787 ผู้เรียน

เรียน