0(0)

I21201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

(Research and Knowledge Formation)

รายวิชาเพิ่มเติม                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                   จำนวน  1  หน่วยกิต

                                                ————————————-

  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ  ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ  ค้น คว้าแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย  ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการที่เหมาะสม  ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกกำกับดูแลช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

  1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
  2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
  3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
  6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
  7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
  8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
  9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เริ่มต้นจากความสงสัย?

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเองชุมชน ท้องถิ่น ประเทศได้ 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
เรื่องที่ 1 ทำไมความสงสัยกับความรู้จึงเป็นของคู่กัน0:40
จงบอกแหล่งเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้มา 3 อย่าง
แบบทดสอบเก็บคะแนนประจำหน่วย
เรื่องที่ 2 สิ่งใดหรือคือปัญหา
เรื่องที่ 3 คาดเดาได้ไหมว่าอะไรคือคำตอบ

หน่วยที่ 2 ปรารถนาคำตอบ

หน่วยที่ 3 รอบคอบในการค้นหา

หน่วยที่ 4 มีปัญญาความรู้

เกี่ยวกับผู้สอน

คณะรัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4.38 (8 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1125 ผู้เรียน

เรียน