0(0)

I21201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรายวิชา

I21201  การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          ศึกษาวิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเองเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขา  ต่าง ๆ  ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนดโดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

1.ตั้งประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ

2.ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนสนใจ

3.ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

5.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้

6.วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม

7.สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

8.เสนอแนวคิด การแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

9.เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

ประเด็นที่ฉันสนใจ

แบบทดสอบก่อนเรียน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง “Independent Study : IS”
การตั้งประเด็นปัญหาหรือคำถาม
ใบงานการตั้งประเด็นปัญหาหรือตั้งคำถาม
ใบงานการฝึกตั้งคำถาม
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของตนเอง
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของชุมชน
ใบงานการวิเคราะห์/ตั้งคำถาม/ระบุปัญหาของประเทศ
ใบงานการตั้งคำถาม/การระบุประเด็นปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
ใบงานการตั้งสมมติฐาน
ใบงานการฝึกตั้งสมมติฐาน
ประเด็นปัญหาและสมมติฐาน
ใบงานประเด็นปัญหากับการตั้งสมมติฐาน
การออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล
ใบงานการออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใบงานการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใบงานออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบทดสอบหลังเรียน

ไปแสวงหาคำตอบ

รอบรู้และเห็น คุณค่า

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (21 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1242 ผู้เรียน

เรียน